इमेल: dcbindu8@gmail.com मोबाइल नम्बर: 9745646712

बिमला कुमारी डाँगी

क्यासिएर
इमेल: topbahaduroli621@gmail.com मोबाइल नम्बर: 9857820135

टोप बहादुर वली

कलेक्टर
इमेल: jagat.kiran2047@gmail.com मोबाइल नम्बर: 9844981995

जगत किरण डि.सी.

कलेक्टर
इमेल: मोबाइल नम्बर: 9822925018

कुसुम खड्का

कलेक्टर